Selecteer een pagina

Belangrijk

ACTIEVOORWAARDEN

Actievoorwaarden: Manfrotto Vlog Challenge

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Manfrotto vlog challenge voor DYTG op 21 en 22 april 2018 door Manfrotto Distribution Benelux BV aan de JP Poellstraat 3-5, 1483 GC De Rijp, hierna genoemd als Manfrotto
2. Manfrotto behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Manfrotto daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door Manfrotto bekend worden gemaakt via de manfrottochallenge.nl actie site.
3. Manfrotto behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Bij het vermoeden van het kopen van stemmen worden de deelnemers uitgesloten en de filmpjes verwijderd.
4. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door YouTube, en is ook niet verbonden met de organisatie YouTube. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van YouTube.

Deelname

1. Medewerkers van Manfrotto alsmede anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie worden uitgesloten van deelname.
2. Een deelnemer mag meerdere keren deelnemen, maar kan maximaal 1 keer een prijs winnen.
3. Onvolledige deelnames worden nietig verklaard.
4. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
5. Manfrotto stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.

Actieopzet

1. De actieperiode loopt van 21 april 09:00 tot en met 29 april 2018 23:59.
2. Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer zijn of haar filmpje aan te melden op de actie site. Deelname is gratis maar met de verplichting zich aan de Nederlandse wet te houden.
3. In totaal worden 2 winnaars gekozen (1 hoofdwinner en 1 troostprijs). De winnaars ontvangen een set met Manfrotto producten, een Sony camera en Røde microfoon.
4. De winnaars zullen via de actiesite bekend gemaakt worden. Winnaars hebben na het posten van het winnaarsbericht op 1 mei, 1 week de tijd hun persoonlijke gegevens te melden aan Manfrotto Nederland. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
5. De deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van het filmpje. Elke deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals m.n. het auteursrecht. Manfrotto behoudt zich het recht voor om filmpjes die ongepast worden geacht niet te publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, worden volgende filmpjes als ongepast beschouwd:
a. Filmpjes die inbreuk maken op enig persoonlijkheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding van een derde;
b. Filmpjes die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en m.n. op het auteursrecht;
c. Filmpjes die reclame, verzoeken of referenties bevatten die geen verband houden met DYTG;
d. Filmpjes die citaten/uitspraken bevatten die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met de merken Manfrotto, Sony of Røde;
e. Filmpjes die op welke manier dan ook aanstotelijk, beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of racistisch zijn.
6. Tevens kan Manfrotto naar eigen goeddunken iedere andere filmpjes weigeren die zij ongepast acht in het kader van de Wedstrijd. De deelnemer verleent aan Manfrotto, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is, het recht om zijn filmpjes te gebruiken voor eender welk doel en in het bijzonder voor promotionele aankondigingen of activiteiten. Onder gebruik wordt verstaan, het recht om de filmpjes te reproduceren, te verdelen en te publiceren evenals het recht om de filmpjes mee te delen aan het publiek, onder eender welke vorm en op eender welke drager (op papier, elektronisch, via internet, TV, radio, bioscoop, etc.) met inbegrip van het recht om de filmpjes te bewerken.
Bovenvermeld gebruiksrecht wordt verleend voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de hele wereld. Manfrotto mag dit gebruiksrecht zonder beperking overdragen of in licentie geven aan derden, en in het bijzonder, zonder hiertoe beperkt te zijn, aan ondernemingen binnen de Vitec Group.
7. Manfrotto mag de filmpjes vrij gebruiken maar Manfrotto garandeert dat de deelnemers door haar gebruik van de filmpjes niet in een slecht daglicht geplaatst zullen worden. De deelnemers verzaken aan het recht om het eindproduct, de video clip, de reclame-uiting, het video script of de gedrukte materialen te controleren en te inspecteren.

Overige bepalingen

1. Manfrotto kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van registraties als gevolg van technische problemen, netwerkproblemen of problemen met het uploaden van het filmpje. Bewijs van verzending behelst daarnaast geen bewijs van levering.
Privacy en Copyright
2. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Manfrotto kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
3. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door Manfrotto met inachtneming van de privacyverklaring van Manfrotto.
4. De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Manfrotto verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Manfrotto toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

Prijzen

1. In deze Actie wordt de volgende prijs weggegeven: Sony RX100III; Manfrotto Pixi; Manfrotto TwistGrip System; Manfrotto Compact Action Tripod; Manfrotto Lumiemuse3 en Røde VideoMic MKII condensator mono-richtmicrofoon.
De troostprijs is identiek zonder de Sony en Røde producten.
2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3. De prijs kan niet in geld uitgekeerd worden.

Aansprakelijkheid

1. Manfrotto Nederland en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Manfrotto.
2. Manfrotto is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Manfrotto draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Manfrotto is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Manfrotto is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de actiewebsite zijn eigendom van Manfrotto Nederland. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Manfrotto.
2. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Manfrotto handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
3. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
4. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de consumentenservice van Manfrotto nederland.

Vastgesteld op 12 april 2018

Terug naar de aanmeldpagina